Условия за членство

Чл.32. Членството в "БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ПО ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ" може да е :

  1. Редовно
  2. Почетно
  3. Асоциирано

Чл.33. Членовете на Сдружението - физически лица трябва да нямат противообществени прояви.

Чл.34. /1/ Почетен член на Сдружението може да стане физическо или юридическо лице или организация с доказани заслуги за развитието на "БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ПО ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ".

/2/ Утвърждаване на почетния член на Сдружението става с решение на Управителния съвет.

Чл.35. /1/ Редовен член се приема от Общото събрание, въз основа на писмена молба отправена до Управителния съвет и задължителна покана от поне двама членове на Управителният съвет, с изрично заявление, че приема целите на сдружението, съгласен е да работи за тяхното постигане, приема разпоредбите на този устав и в потвърждение на това приемане се присъединява към него чрез подписването му. Задължително условие за приемането на редовен член е представяне на 2 документирани /снимково , текстово и рентгенологично/ клинични случаи и поне една статия в наше или чуждо стоматологично или зъботехническо списание.

/2/Членовете на управителният съвет са редовни членове по право.

Чл.36. Асоцииран член може да бъде всеки стоматолог или зъботехник след отправена молба до управителният съвет с подчертан интерес към естетиката като няма право на гласуване и взимане на решения касаещи "Българска Академия по Естетична Стоматология", тоест не принадлежи към квотата на общото събрание.

За справки и членство в БАЕС, Моля обръщайте се към ръководство.